Gå til sideinnhold
Hjem / Nyheter / Ny finansavtalelov fra 1. januar 2023

Ny finansavtalelov fra 1. januar 2023

Finansavtalelov

Ny finansavtalelov trer i kraft fra 1. januar 2023. Loven gir regler om rettigheter og plikter mellom deg og banken eller andre tjenesteleverandører.

Loven skal styrke dine rettigheter

Fra 1. januar 2023 får vi en ny finansavtalelov i Norge. Hovedformålet med loven er å styrke rettighetene dine og forebygge gjeldsproblemer.  

Stilles høyere krav til bankene

Et viktig punkt i den nye loven er at det stilles høyere krav til bankene når de skal informere kundene om innholdet i en avtale før den inngås. Det kan bety at du får flere spørsmål eller mer informasjon fra oss, og flere dokumenter til signering enn tidligere. Det er for å sikre at du har nok informasjon slik at du enkelt kan forstå og føle deg trygg på det du skriver under på. 

Du trenger ikke å gjøre noe som følge av endringene, og alt du har hos oss fortsetter som før.  De fleste av de nye vilkårene er til din fordel, og gjelder fra 1. januar 2023. Under har vi oppsummert de viktigste endringene for deg som kunde. 

Ønsker du mer informasjon?

Dersom du ønsker mer informasjon om den nye finansavtaleloven, ta kontakt med din rådgiver i banken, eller se informasjon på Finans Norge

De viktigste endringene for deg som kunde

Nytt om dine avtaler om konto og kort, inkludert kredittkort 

De mest sentrale endringene i kontoavtalen kommer i kontoavtalens hoveddel, kontoavtalens generelle vilkår, avtalevilkår for debetkort og kredittkort og avtalevilkår for digital bank. 

Kommunikasjon 

Vi har endret avtalen for å speile lovens regler om digitalt førstevalg. Banken kan bruke elektronisk kommunikasjon for å sende deg meldinger om kundeforholdet. En endring som blir varslet gjennom en melding fra banken får virkning for deg når meldingen er tilgjengelig digitalt, eller når du har mottatt den per post. I enkelte tilfeller vil du også bli varslet direkte om en viktig melding fra oss. Du kan fremdeles reservere deg mot elektronisk kommunikasjon. 

Rettigheter ved betalinger som ikke er godkjent av deg 

Den nye loven gir deg bedre beskyttelse ved ikke godkjente betalinger. Avtalen presiserer at hvis banken har plikt til tilbakeføring etter en reklamasjon fra deg, skal dette skje straks og senest innen utgangen av 

påfølgende virkedag. Banken har rett til å kreve en skriftlig redegjørelse om forholdene rundt en tapssituasjon. 

Nye egenandeler ved ikke godkjente betalinger 

Enkelte egenandeler ved ikke godkjente betalinger der kunden har opptrådt uaktsomt eller grovt uaktsomt, er endret.

Ved uaktsomhet:

 • For ungdom på 13 og 14 år er egenandelen endret til 450 kroner (før 200 kroner)
 • Gjelder fra 1. mars 2023
 • For voksne og ungdom fra 15 år er egenandelen endret til 450 kroner (før 1 200 kroner)
 • Gjelder fra 1. januar 2023

Ved grov uaktsomhet:

 • For barn inntil 13 år er egenandelen endret til 1 200 kroner (før 1 000 kroner)
 • For ungdom på 13 og 14 år er egenandelen endret til 12 000 kroner (før 1 200 kroner)
 • Endringene gjelder fra 1. mars 2023

Sperring 

Vilkår om sperring av kontoer og betalingsinstrumenter (f.eks. kort) er endret for å reflektere rettighetene dine hvis banken må utføre sperring. Det er også presisert i hvilke tilfeller banken kan utføre sperring, så som ved saklige grunner som gjelder sikkerhet eller mistanke om ikke godkjent eller svikaktig bruk, eller mistanke om svindelforsøk. Det samme gjelder kontoer og betalingsinstrumenter som det er knyttet kreditt til, hvis det er vesentlig forhøyet risiko for at du ikke kan oppfylle betalingsforpliktelsene dine. Sperring kan også skje ved kontohavers død eller konkurs, eller ved oppsigelse, heving eller avvikling. 

Endring av avtalen 

Den nye loven gir deg bedre beskyttelse ved senere vilkårsendringer som varsles av banken. Dersom du sier fra til banken om at du ikke aksepterer endringen, innebærer dette samtidig en oppsigelse av avtalen. Du har også rett til begrunnelse dersom endringen gjelder renter, gebyrer og andre kostnader. Dette er beskrevet i kontoavtalen. 

Oppsigelse 

Dersom banken skal si opp avtalen med deg, må det som før oppgis en saklig grunn. Nytt er at du normalt har rett til å få tilbakebetalt en forholdsmessig del av et eventuelt forhåndsbetalt gebyr. Ny lov presiserer også noen tilfeller som alltid vil anses å være «saklig grunn». Kontoavtalen er endret slik at disse grunnene i loven framgår av vilkårene, og disse omfatter:   

 • Det er gått mer enn 24 måneder siden siste transaksjon
 • Kunden har med hensikt brukt kontoen til ulovlige formål
 • Kunden har gitt uriktige opplysninger for å få konto eller andre banktjenester, og de korrekte opplysninger ville ha ført til avslag
 • Kunden er ikke lenger lovlig bosatt innenfor EØS

Også andre forhold kan være saklig grunn for oppsigelse. Som kunde har du fremdeles rett til å si opp avtalen med banken når som helst, med enkelte unntak, slik som innskudd med bindingstid. 

Heving 

Både kunden og banken kan heve avtalen ved vesentlig mislighold fra den andre partens side. Kontoavtalen er endret for å presisere at banken ved heving også kan sperre tjenester. Ny lov presiserer også noen tilfeller som alltid vil anses som vesentlig mislighold fra kundens side. Kontoavtalen er endret slik at disse tilfellene i loven framgår av vilkårene, og disse omfatter: 

 • Kunden har bevisst tilbakeholdt eller forfalsket opplysninger eller nødvendig dokumentasjon
 • Det blir åpnet konkurs eller gjeldsforhandling etter konkursloven hos kunden
 • Kunden har handlet klart i strid med redelighet og god tro

Også andre forhold kan være vesentlig mislighold. Din rett til varsel, begrunnelse, informasjon om virkninger og rettefrist på to uker er tatt inn i vilkårene. Banken kan sperre og/eller heve avtalen med øyeblikkelig virkning ved begrunnet mistanke om ulovlig bruk. 

Avvikling mv. 

Spareskillingsbanken kan avvikle avtalen med deg dersom det er nødvendig for at banken skal oppfylle sine lovpålagte plikter, pålegg fra offentlig myndighet eller domstol, eller sanksjonsregelverk. Med dette menes forpliktelser i annen lov enn finansavtaleloven, for eksempel hvitvaskingsloven. Den nye loven regulerer rettigheter og plikter ved slik avvikling. Kontoavtalen er endret slik at det framgår når dette kan skje og hvilke krav som gjelder til bankens varsling og begrunnelse. 

Konto som ikke brukes 

Som følge av endring i loven, er vilkårene i kontoavtalen endret slik at melding til kunden om foreldelse kan skje når det er gått 24 måneder uten at kontoen har vært i bruk (før 10 år). Det er også angitt hvordan slik melding skal gis. 

Nytt om kredittavtaler 

Endringene i den nye loven gjelder i hovedsak ved opptak av nytt lån eller ved forhøyelse av eksisterende lån. Det samme gjelder kredittkort. 

Forklaringsplikt 

Ved søknad om lån/kredittkort har banken plikt til å gi deg som kunde en del forklaringer før en avtale inngås/signeres, blant annet om kredittavtalens viktigste egenskaper og konsekvenser ved mislighold. 

Banken må gjøre en kredittvurdering 

Når du søker om kreditt eller en økning i kredittramme, må banken gjennomføre en grundig kredittvurdering av deg og eventuelle samskyldnere. Banken må i tillegg sørge for en verdivurdering av eventuell sikkerhet for kreditten, for eksempel boligen din ved et boliglån. 

Banken kan ha plikt til å avslå 

Banken er nå pålagt å avslå kredittsøknaden din dersom det er sannsynlig at du ikke vil kunne oppfylle 

forpliktelsene etter avtalen. Banken er ikke pliktig til å begrunne avslag. 

Betenkningstid ved boliglån 

Det er ikke angrerett ved boliglån, men du har krav på betenkningstid på minst syv dager når du har fått et tilbud om boliglån. Det samme gjelder realkausjon i bolig. Betenkningstiden er en rett for deg, men du kan akseptere lånetilbudet når som helst innenfor disse syv dagene. 

Rente- og kostnadsendringer 

For endring av renter, gebyrer eller andre kostnader etter 1. juli 2023, skal Spareskillingsbanken varsle to måneder før endringen trer i kraft og gi en saklig begrunnelse for endringen. Endringen aksepteres ved passivt samtykke (det vil si at du ikke trenger å gjøre noe). Hvis du ikke ønsker å samtykke til endringen, må du ta kontakt med Spareskillingsbanken innen fristen. Dersom du gir oss beskjed om at du ikke samtykker til en endring, kan det medføre at Spareskillingsbanken sier opp kredittavtalen. Oppsigelsesfristen vil i så fall være to måneder fra oppsigelsesvarsel. Nærmere informasjon om dette vil følge av varslet om renteendring fra banken. 

For endringer før 1. juli 2023 skjer endring av renter, gebyrer og andre kredittkostnader etter den gamle finansavtaleloven. Renteendringer skjer med saklig grunn med seks ukers varsel (som tidligere). 

Kausjonsavtaler 

Den samme forklaringsplikten, kredittvurderingsplikten og avslagsplikten som banken har ved kredittavtaler, gjelder også for kausjonsavtaler med forbrukere. Ved kausjon for boliglån har forbrukerkausjonist en betenkningstid på syv dager. 

Les mer på Finans Norge