Gå til sideinnhold

Bærekraftig lokalsamfunn

Spareskillingsbanken skal gjennom fokus på klima og miljø, samfunnsansvar og virksomhetsstyring være en aktiv bidragsyter til et bærekraftig lokalsamfunn

Kenneth Engedal er banksjef og stolt av at Spareskillingsbanken fortsatt er en lokal og selvstendig sparebank.

Ny epoke med fokus på bærekraft

Spareskillingsbanken ble etablert i 1877 og er en lokal, selvstendig og samfunnsengasjert sparebank. Gjennom årenes løp har banken strategi om å være banken for byen ligget fast, men i takt med tiden har banken gjort nødvendige justeringer for å tilpasse seg nye markeder, segmenter og produkter for å til enhver tid være en foretrukket sparebank.

«Vi vil at vår rolle i markedet både som arbeidsgiver, låntaker og leverandør av finansielle produkter og tjenester, skal skape verdier til beste for samfunnet, og legge grunnlag for bærekraftig økonomisk vekst»

Kenneth Engedal, administrerende banksjef

Lønnsom og bærekraftig finansiering

Næringens visjon er at finansnæringen i 2030 skal være lønnsom og bærekraftig. Vi skal finansiere, forvalte og forsikre med kunnskap om klima og arbeidet med bærekraft skal bidra til at vår konkurransekraft styrkes og at risiko for både kunde og bank reduseres.

Slik skal vi skape verdige og bidra til grønn konkurransekraft (ref. Veikart for grønn konkurransekraft i Finansnæringen). bærekraft skal bli en integrert del av virksomhetsstyringen og bli en naturlig del av det daglige arbeidet internt, mot kunder og samarbeidspartnere.

Gjennom vårt samfunnsengasjement ønsker vi å prioritere å bidra til lag, foreninger og initiativ som tar hensyn til bærekraft i sitt arbeid, i tillegg til å formidle viktigheten av fornuftig forbruk og økonomisk forståelse.

Bakgrunn for vår bærekraftsstrategi

Grunnlaget for vårt arbeid med bærekraft er et behov for at samfunnet går i en grønnere retning. Vår bærekraftstrategi er utabeidet med bakgrunn i:

 • De tre områdene innenfor bærekraft/ESG
 • FNs 17 bærekraftsmål
 • Bankens overordnede strategi, visjon og verdier
 • Finansnæringens veikart for bærekraftig finans

Bærekraft omhandler 3 områder – ESG.

ESG står for EnvironmentalSocial and Governance. Dette omfatter klima og miljø, sosiale forhold og virksomhetsstyring

Overordnede mål

Vi har definert 3 overordnede mål for Spareskillingsbanken innenfor bærekraft, klima og miljø som vi også har plassert under 3 av FNs 17 bærekraftsmål.

 1. Bærekraft skal bli en integrert og naturlig del av kredittprosessene gjennom aktiv overvåkning av klimarisiko.
  • Kreditt er vårt kjerneområde i virksomheten og der vi har stor mulighet til å påvirke.
 2. Bærekraft skal innlemmes som en integrert del av vår virksomhetsstyring.
  • Bærekraft skal være en naturlig del av hvordan vi arbeider og påvirke valgene vi foretar oss hver dag.
 3. Banken skal være en aktiv bidragsyter i utviklingen av et bærekraftig lokalsamfunn.
  • Lokalsamfunnet er vårt markedsområde. Det er det vi lever av. Her kan vi påvirke. Vi vil bidra til bærekraftig utvikling i våre nærområder.
FNs-baerekraftsmal-8
FNs-baerekraftsmal-11
FNs-baerekraftsmal-13

Oppfølging av bærekraftstrategi

Bankens strategi for bærekraft er besluttet av bankens styre. Strategien innarbeides i aktuelle styringsdokumenter, og ansvar for implementering ligger hos den ansvarlige for de enkelte virksomhetsområdene i banken.

Det er utpekt en egen bærekraftsgruppe som er ansvarlig for å drive arbeidet med bærekraft fremover. Ansvaret for gjennomføring ligger på ledernivå og ansvaret er innarbeidet i lederinstruks.

Slik arbeider vi med bærekraft

I tråd med de 3 overordnede målene våre og fokus på 3 av FNs bærekraftsmål er dette hvordan vi konkret skal jobbe med å nå målene våre:

 1. Overvåkning av klimarisiko
  • Kreditt er vårt kjerneområde i virksomheten og der vi har stor mulighet til å påvirke og overvåke klimarisiko. Dette skal bli en naturlig og integrert del av kredittprosessen. Kredittrisiko vil bli en viktig del av lånesøknad fra kunder.
  • Bærekraftsmål 13 er sentral i dette arbeidet
 2. Virksomhetsstyring
  • Bærekraft skal være en naturlig del av hvordan vi arbeider og det vil påvirke valgene vi foretar oss hver dag. Detter arbeidet skal komme innenfra og alle ansatte er involvert. Konkret er målet at banken skal være miljøfyrtårnsertifisert innen utgangen av 2021. Kontroll på verdikjeden fra leverandører og systematisk arbeid innenfor antihvitvask og arbeidskriminalitet er sentrale områder.
  • Bærekraftsmål 8 er sentral i dette arbeidet.
 3. Bærekraftig lokalsamfunn
  • Lokalsamfunnet er vårt markedsområde og vil bidra til bærekraftig utvikling i våre nærområder. Gjennom støtte til lokale lag, foreninger og humanitære tiltak, samt opplæring av relevante grupper innenfor personlig økonomi og forbruk mener vi at vi bidrar til at lokalmiljøet også i fremtiden blir bærekraftig. To av områdene vi utøver dette gjennom er Skillingsfondet og Sparekampen.
  • Bærekraftsmål 11 er sentral i dette arbeidet.

Miljøfyrtårn

Som en viktig del av bærekrafts arbeidet og virksomhetsstyringen ble banken miljøfyrtårnsertifisert 29. desember 2021

anette_2

«Det å bli miljøfyrtårnsertifiserte har gitt oss et godt fundament og en bevisstgjørelse for veien videre»

Anette Sheppard – Prosjektleder for miljøfyrtårnsertifisering

Rapportering

Bankens TCFD-rapport er bankens åpenhetsrapportering på klimarisiko.

TCFD er en anerkjent metode for klimarisikorapportering. Rapporten beskriver hvordan banken forholder seg til risikoer og muligheter som følger av overgangen til et lavutslippssamfunn.

Ta gjerne kontakt

Dersom du har spørsmål til oss om vårt bærekraftsarbeid er du velkommen til å ta kontakt.

Bærekraftundersøkelsen

Sammen med Næringsforeningen i Kristiansandsregionen gjennomførte vi våren 2021 en kartlegging av bærekrafts arbeidet blant bedrifter i vår region.

Planen er at undersøkelsen skal gjennomføres årlig for å se progresjon og endring. Ny undersøkelse planlegges gjennomført høsten 2022. I lenken under kan du se resultatene fra undersøkelsen i 2021.

Gi oss tilbakemelding